آب و هوا بازار منابع فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن

آب و هوا: بازار منابع فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن پرداخت یارانه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی راه‌حل داريم اختيار نه / موسوي لاري

جايگاه و قدرت سياسي جريان اصلاحات از شروع حياتش تاكنون فراز و فرودهايي داشته هست. مهم ترين بازيگري جريان اصلاح طلب بعد از بحران هاي اقتصادي و سياست خارجي و افزا

راه‌حل داريم اختيار نه / موسوي لاري

موسوي لاري: راه حل داريم اختيار نه

عبارات مهم : سياسي

جايگاه و قدرت سياسي جريان اصلاحات از شروع حياتش تاكنون فراز و فرودهايي داشته هست. مهم ترين بازيگري جريان اصلاح طلب بعد از بحران هاي اقتصادي و سياست خارجي و افزايش اعتراضات در جامعه، ١٥ راهكاري بود كه سيدمحمد خاتمي براي برون رفت از مشكلات كشور ارايه كرد و چندي بعد ٩ فعال سياسي اصلاح طلب نيز راهكارهايي را منتشر كردند. با اين حال نقش اصلاح طلبان در اجرايي شدن بندهاي اين بيانيه چه خواهد بود. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات اعتقاد است كه دست اصلاح طلبان در عملياتي كردن ايده هاي ارزش باز نيست. او همچنين اين راهكار ٩ فعال سياسي اصلاح طلب را تفسير راهكارهاي سيدمحمد خاتمي مي داند و اعتقاد است كه اصلاح طلبان همواره نظرات خاتمي را مبنا قرار مي دهند.

راه‌حل داريم اختيار نه / موسوي لاري

چند فعال سياسي اصلاح طلب بيانيه اي تحت عنوان برون رفت از مشكلات كشور منتشر كرده اند. پيش تر نيز سيدمحمد خاتمي ١٥ راهكار براي مشكلات كنوني ارايه كرد. آيا اين بيانيه را در تضاد با راهكارهاي محمد خاتمي مي بينيد؟ آیا تلاش نشد كه به صورت جمعي يك بيانيه منتشر شود؟

نفس صدور چند بيانيه يا اظهارنظر از سوي فعالان اصلاح طلب پيرامون راه هاي برون رفت از مشكلات، مقدس است و اين امر نشان مي دهد كه جريان هاي سياسي كشور مرعوب جوسازي غربي ها نشده اند. جريان اصلاحات به عنوان يك جريان زنده و پويا راهكار و پيشنهاد براي معضلات كشور دارد و به طور كلي اين امر خوب و مبارك هست. من فكر مي كنم مهم ترين كمك مجموعه جريان اصلاحات بيان ديدگاه هايي است كه از يك طرف ريشه در تجربه و مديريت موفق در دوره اصلاحات دارد و از طرف ديگر معطوف به شرايط امروز جامعه هست. صدور يك بيانيه از طرف كل جريان اصلاحات اصولا امر مطلوبي نيست. به هر حال در جريان اصلاحات با تنوع سلايق روبه رو هستيم. ممكن است تعدادي از اصلاح طلبان با ٨٠ يا ٩٠درصد راهكارهاي آقاي خاتمي اشتراك نظر داشته باشند و در دو مورد اختلاف نظر باشد. اتفاقا اختلاف نظر كمك مي كند تا جامعه مسير پويايي و بالندگي را در پيش بگيرد.

جايگاه و قدرت سياسي جريان اصلاحات از شروع حياتش تاكنون فراز و فرودهايي داشته هست. مهم ترين بازيگري جريان اصلاح طلب بعد از بحران هاي اقتصادي و سياست خارجي و افزا

ارايه راهكار از سوي اصلاح طلبان براي حاكميت وقت است و خوب است كه در اجرايي كردن آن از اصلاح طلبان كمك بگيرد. جريان اصلاحات و شخص خاتمي اصلاح طلبي را در متن نظام دنبال مي كند. اين اقدام نشانگر پايبندي اصلاح طلبان به اصل نظام هست. هر دو دسته راهكار تا حدود زيادي صف خود را از كساني كه اصلاحات را بيرون از نظام دنبال مي كنند، جدا كرده هست. اصلاحات موردنظر اصلاح طلبان در داخل نظام تعريف مي شود. در شرايطي كه شاهد بحران هايي در حوزه هاي متفاوت كشور هستيم، از آقاي خاتمي به عنوان رهبر جريان اصلاحات و فردي پيشتاز انتظار مي رفت كه راهكار ارايه كنند. به نظر من آقاي خاتمي كار خوبي انجام داد و عنصرهای فعال سياسي، حاكمان و مسوولان قواي كشور بايد اين مساله را به فال نيك بگيرند و با نگاه مثبت، آن را عملياتي و اجرايي كنند. آقاي خاتمي در اين مقطع كار بزرگي انجام داد.

واكنش براندازها به صحبت هاي رييس اصلاحات خيلي تند بود و آن را به مثابه تغيير مرام و مسلك وي تلقي كردند.

آقاي خاتمي همواره خود را بخشي از نظام دانسته و نظام جمهوري اسلامي را بخشي از ايده ها و آرزوی بزرگ هاي خود مي بيند. آقاي خاتمي در عمل و گفتار و در حوزه تصميم گيري تجربه هايي دارد و قائل به اصلاحاتي در كشور هست. خاتمي هيچ گاه از نظام جدا نبوده كه بخواهد سوپاپ اطمينان نظام باشد. منش و روش او همواره همين بوده و همواره نسبت به كساني كه نظام را قبول نداشتند، متفاوت عمل كرده هست. اين نظام بر دو پايه اسلاميت و جمهوريت استوار هست. برخي جريان ها و طيف هاي درون نظام سعي مي كنند تا با دستاويز قرار دادن اسلاميت، جمهوريت نظام را از بين مي برند. از منظر اصلاح طلبان جمهوريت و اسلاميت مكمل يكديگرند و با هم تعارضي ندارند. آقاي خاتمي هميشه قائل به افزايش نشاط سياسي در جامعه بوده هست. حال بگذار عده اي هم او را سوپاپ اطمينان بخوانند.

دست اصلاح طلبان چقدر در اجرايي شدن بندها و راهكارهاي ارزش در عرصه قدرت و جامعه باز است؟

راه‌حل داريم اختيار نه / موسوي لاري

قاعدتا اصلاح طلبان در حوزه عملياتي كردن ديدگاه ها و آرزوی بزرگ ها دست ارزش باز نيست. از يك طرف در مناسبات دستگاه قضايي و قانونگذاري حضور كمرنگي دارند؛ از طرف ديگر نيروهاي مسلح، امكانات امنيتي و اطلاعاتي و بخش عمده اي از دستگاه اجرايي در اختيارشان نيست. جريان اصولگرا در عملياتي كردن ايده هايش امكانات بيشتري دارد ولی ديدگاه هايش راهگشا نيست. برعكس اصلاح طلبان كه ديدگاه هاي روشن و كارآمدي دارند ولی ظرفيت هاي ارزش محدود هست. اگر متوليان امر گوش شنوا براي شنيدن راهكارهاي اصلاح طلبان داشته باشند، مي توان كشور را از اين وضعيت نجات داد.

نسبت نامه ٩ اصلاح طلب با راهكارهاي سيدمحمد خاتمي چيست؟

اين دو نامه در تعارض با هم نيستند. اين ٩ اصلاح طلب تلاش كردند تا تفسيري از مواضع خاتمي ارايه كنند و نخواستند در تعارض با آقاي خاتمي حرف بزنند. آنها از مواضع رهبر جريان اصلاحات استقبال كرده و كوشيدند تا مفسر آن باشند.

جايگاه و قدرت سياسي جريان اصلاحات از شروع حياتش تاكنون فراز و فرودهايي داشته هست. مهم ترين بازيگري جريان اصلاح طلب بعد از بحران هاي اقتصادي و سياست خارجي و افزا

نامه ٩ اصلاح طلب مشمول بر راهكارهايي بود كه سيدمحمد خاتمي به آنها اشاره اي نكرده بود؛ ازجمله توسعه سرمايه گذاري و مساله مذاكره با امريكا. آیا اين اتفاق افتاد؟

خيلي از مسائلي را مي توان رديف كرد كه در راهكارهاي آقاي خاتمي نيامده ولی آنچه رهبر اصلاحات به آن اشاره كرده جزو موارد ضروري كشور هست. نامه ٩ اصلاح طلب سعي در تكميل بيانيه داشت. اين ٩ نفر درخواست کردند تا اگر بخشي از راهكارهاي آقاي خاتمي كمرنگ بوده، تبيين كنند.

راه‌حل داريم اختيار نه / موسوي لاري

آقاي خاتمي به مساله مذاكره با امريكا ورود نكرد.

آقاي خاتمي در رابطه با مذاكره قبلا نظرش را گفته هست. ايشان گفته كه من معمار گفت وگو هستم و مي توان با گفت وگو مشكلات سياست خارجي را حل كرد. ولی وقتي طرف گفت وگو قداره كشي مي كند و اميدي نيست كه گفت وگوها به نتيجه برسد، نمي توان خوش بين بود. امريكا پاي برجام را امضا كرد ولی به راحتي تعهدات خود را زير پا گذاشت. چه تضميني وجود دارد كه ترامپ پاي مذاكره ديگري را امضا كند و علی رغم تعهدش عمل نكند. گفت وگو در شرايطي جوابگو است كه دو طرف حسن نيت داشته باشند.

راهكارهاي سيدمحمد خاتمي را يك حركت فردي نمي دانيد؟

خاتمي نظر شخصي اش را گفته هست. باتوجه به جايگاهي كه ايشان در بين اصلاح طلبان دارد، جريان اصلاحات نظرات ارزش را مبنا قرار مي دهد.

اصلاح طلبان در حوزه عملياتي كردن ديدگاه ها و آرزوی بزرگ ها دست ارزش باز نيست. از يك طرف در مناسبات دستگاه قضايي و قانونگذاري حضور كمرنگي دارند؛ از طرف ديگر نيروهاي مسلح، امكانات امنيتي و اطلاعاتي و بخش عمده اي از دستگاه اجرايي در اختيارشان نيست. جريان اصولگرا در عملياتي كردن ايده هايش امكانات بيشتري دارد ولی ديدگاه هايش راهگشا نيست. برعكس اصلاح طلبان كه ديدگاه هاي روشن و كارآمدي دارند ولی ظرفيت هاي ارزش محدود است.

اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs